Giấy chứng nhận & Giải thưởngChứng nhận dành cho chuyên gia chính của AnCoach, Nguyễn Bá Tùng
Chuyên gia Coaching Quốc tế từ ICF


Chứng nhận dành cho chuyên gia chính của AnCoach, Nguyễn Bá Tùng
Chứng nhận Facilitator nâng cao của EyeOpenerWorks Quốc tế


Chứng nhận đối tác tổ chức chương trình Art of Hosting 2017 - VietNam

Chứng nhận dành cho chuyên gia chính của AnCoach, Nguyễn Bá Tùng
Chứng nhận Truyền thông Nội bộ - MVV Coaching